فارسی کنکور شیرین است

فارسی کنکور شیرین است

فارسی کنکور شیرین است

کنکوری خواندن و لذت بردن از ادبیات ناممکن است؟

پرسش جدي اين است: «آيا ميشود دانشآموز باشيم و براي کنکور درس بخوانيم و با لذت ادبيات بخوانيم؟»

بسياري از دانشآموزاني که ميشناسم معتقدند ممکن نيست و اين طور ميگويند: «کنکوري خواندن، لذت از شعر و نثر را از بين ميبرد.» عجيبتر دبيراني هستند که شبيه دانشآموزان به کنکور و ادبيات نگاه ميکنند و معتقدند «تدريس کنکوري ادبيات، لذت ادبي را در آنان از بين ميبرد.» و باز عجيبتر برخي از متوليان دفتر تأليف کتابهاي درسي و دستاندرکاران آموزش رسمي کشور است که ميگويند: «کنکور، روح ادبيات را در دانشآموزان ميکشد!»

یادآوری

ميخواهم يادآوري کوچکي بکنم: آن زمان که نظام آموزشي رسمي ما از دانشآموزان معني لغت ميپرسيد و معني شعر و ساعات طولاني دستور در کلاسهاي درس برقرار بود، سازمان سنجش کشور ادبيات را به سمتي برد که نزديک 40 درصد تستها، قرابت معنايي باشد که روح ادبيات را زنده نگه داشته باشد.

اما چنين نيست!

ادبياتي که نتواند منِ خواننده را بپرّاند و مسيرهاي جديدي را در ذهن من باز نکند، وجود ندارد. ميدانيد داستان چيست؟ داستان اين است که وقتي ادبيات را درسي حفظي بدانيد درست همانجا، ادبيات را نابود کردهايد. خودتان را در برابر ادبيات، ادبيات را در برابر خودتان غريبه کردهايد.

وقتي به ادبيات فارسی همانطور نگاه کنيد که وقتي يک رمان يا يک نمايشنامه يا يک شعر را خوانده بوديد و لذت برده بوديد، درست همان موقع شما گام گذاشتهايد براي لذت ادبي بردن.

«لذت ادبي» از «فهم ادبي» زاده ميشود.

اين کتاب(فارسی کنکور جامع مشاوران) موقعي که نوشته شد با اين ايده بود که بگوييم ميتوانيم با خواندن ادبيات براي کنکور، لذت ادبي ناشي از درک و فهم ادبي داشته باشيم. سعي کرديم و اميدواريم؛ اميدوار به اين که بهتر و بهتر خواهيم شد وقتي شما ما را بخوانيد و با حرف‌هايتان برما بيفزاييد.

منبع: مقدمه کتاب فارسی کنکور جامع مشاوران آموزش

دانلود بخشی از این کتاب

0 نظر

نظر شما چیست؟